วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Chinese For Ground Staff Service ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้าภาคพื้นดิน

 Chinese For Ground Staff Service

ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้าภาคพื้นดิน


Airport Check-in Counter: First Class
值机柜台:头等舱

地勤人员: 先生,晚安。请问今天您的目的地是哪里呢?
Dìqín rényuán: Xiānshēng, wǎn'ān. Qǐngwèn jīntiān nín de mùdì de shì nǎlǐ ne?
พนักงานภาคพื้นดิน : สวัสดีตอนเช้าครับ ปลายทางของคุณวันนี้อยู่ที่ไหน
Ground Staff: Good morning, sir. Where is your destination today?

B: 雪梨。
B: Xuělí.
B: ซิดนีย์ครับ
B: Sydney.

地勤人员: 请给我您的护照及行程。
Dìqín rényuán: Qǐng gěi wǒ nín de hùzhào jí xíngchéng.
พนักงานภาคพื้นดิน : ผมขอหนังสือเดินทางและกำหนดการเดินทางให้ผมด้วยครับ
Ground Staff: Please give me your passport and itinerary.

Mr.Barclays: 在这。
Mr.Barclays: Zài zhè.
Mr.Barclays: นี่ครับ
Mr.Barclays: Here.

地勤人员: 谢谢您,Barclays 先生。先让我跟您确认,您今天是在香港转机到雪 梨,全程都搭乘头等舱。
Dìqín rényuán: Xièxiè nín,Barclays xiānshēng. Xiān ràng wǒ gēn nín quèrèn, nín jīntiān shì zài xiānggǎng zhuǎnjī dào xuělí, quánchéng dōu dāchéng tóuděng cāng.
พนักงานภาคพื้นดิน :  ขอบคุณครับคุณบาร์เคลย์ ผมคอนเฟิร์มก่อนว่าคุณจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงเพื่อไปซิดนีย์วันนี้  และคุณจะอยู่ในที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส
Ground Staff: Thank you, Mr. Barclays. Let me confirm with you that you are transferring to Sydney in Hong Kong today and you will be in First Class.

Mr.Barclays: 没错。
Mr.Barclays: Méi cuò.
Mr.Barclays: ถูกต้องครับ
Mr.Barclays: That's right.

地勤人员: 好的。请问您有要托运的行李吗?
Dìqín rényuán: Hǎo de. Qǐngwèn nín yǒu yào tuōyùn de xínglǐ ma?
พนักงานภาคพื้นดิน :  โอ.เค.ครับ  ขอโทษครับ แล้วคุณมีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไหมครับ?
Ground Staff: Ok. Do you have any checked baggage?

Mr.Barclays: 有,很多。在这。
Mr.Barclays: Yǒu, hěnduō. Zài zhè.
Mr.Barclays: ใช่ครับ, เยอะมากเลย นี่ครับ
Mr.Barclays: Yes, a lot. It’s here!

地勤人员: 请问有几件呢?
Dìqín rényuán: Qǐngwèn yǒu jǐ jiàn ne?
พนักงานภาคพื้นดิน :  คุณมีกี่ชิ้นครับ
Ground Staff: How many pieces do you have?

Mr.Barclays: 总共三件。
Mr.Barclays: Zǒnggòng sān jiàn.
Mr.Barclays: ทั้งหมดสามชิ้น
Mr.Barclays: A total of three pieces.

地勤人员: 请将他们躺放在输送带上,谢谢。
Dìqín rényuán: Qǐng jiāng tāmen tǎng fàng zài shūsòng dài shàng, xièxiè.
พนักงานภาคพื้นดิน :  กรุณาวางลงบนสายพานลำเลียงครับ ขอบคุณครับ
Ground Staff: Please lay them on the conveyor belt, thank you.

Mr.Barclays: 好。
Mr.Barclays: Hǎo.
Mr.Barclays: ได้ครับ
Mr.Barclays: Ok.

地勤人员: 噢,不好意思,Barclays 先生。我们每件行李最多是 32 公斤,这件 行李是 34 公斤。您可以稍微调整一下吗?这是为了安全起见。
Dìqín rényuán: Ō, bù hǎoyìsi,Barclays xiānshēng. Wǒmen měi jiàn xínglǐ zuìduō shì 32 gōngjīn, zhè jiàn xínglǐ shì 34 gōngjīn. Nín kěyǐ shāowéi tiáozhěng yīxià ma? Zhè shì wèile ānquán qǐjiàn.
พนักงานภาคพื้นดิน :  โอ้! ขอโทษครับคุณบาร์เคลย์ เราสามารถรับน้ำหนักสัมภาระสูงสุด 32 กิโลกรัมต่อชิ้น และสัมภาระใบนี้มีน้ำหนัก 34 กิโลกรัม คุณช่วยปรับหน่อยได้ไหมครับ? นี่เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยหน่ะครับ
Ground Staff: Oh, sorry, Mr. Barclays. We have a maximum of 32 kg per piece of luggage and this baggage is 34 kg. Can you adjust it a bit? This is for safety reasons.

Mr.Barclays: 是吗?好吧。这是我第一次听说有这个限制。
Mr.Barclays: Shì ma? Hǎo ba. Zhè shì wǒ dì yī cì tīng shuō yǒu zhège xiànzhì.
Mr.Barclays:  เหรอครับ? งั้นก็ได้ครับ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ผมได้ยินข้อจำกัดแบบนี้
Mr.Barclays: Is it? Ok. This is the first time I have heard of this limitation.

地勤人员: 谢谢您,先生。优先领取行李的挂牌已经帮您挂上了。
Dìqín rényuán: Xièxiè nín, xiānshēng. Yōuxiān lǐngqǔ xínglǐ de guàpái yǐjīng bāng nín guà shàngle.
พนักงานภาคพื้นดิน : ขอบคุณครับ  ป้ายแท็กสัมภาระถูกแขวนไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับ
Ground Staff: Thank you, sir. The listing of priority baggage has been hanged for you.

Mr.Barclays: 挂那牌子的行李是会送快一点吗?
Mr.Barclays: Guà nà páizi de xínglǐ shì huì sòng kuài yīdiǎn ma?
Mr.Barclays:  ป้ายแท็กสัมภาระที่ติดไว้นั้นจะช่วยให้ส่งเร็วขึ้นเหรอครับ
Mr.Barclays: Will the baggage that carries that brand be sent faster?

地勤人员: 是的。我们会将它们放在靠近舱门的地方。
Dìqín rényuán: Shì de. Wǒmen huì jiāng tāmen fàng zài kàojìn cāng mén dì dìfāng.
พนักงานภาคพื้นดิน :  ใช่ครับ เราจะวางมันไว้ใกล้กับประตูห้องเครื่องครับ
Ground Staff: Yes. We will place them close to the hatch.

Mr.Barclays: 很好。
Mr.Barclays: Hěn hǎo.
Mr.Barclays: ก็ดีนะครับ
Mr.Barclays: Very good.

地勤人员: 然后这是您的行李收据及登机证,请小心收好。再来这是您的贵宾室 邀请卡。请您享用。
Dìqín rényuán: Ránhòu zhè shì nín de xínglǐ shōujù jí dēng jī zhèng, qǐng xiǎoxīn shōu hǎo. Zàilái zhè shì nín de guìbīn shì yāoqǐng kǎ. Qǐng nín xiǎngyòng.
พนักงานภาคพื้นดิน :  นี่คือบัตรรับสัมภาระของคุณและบัตรผ่านขึ้นเครื่องโปรดเก็บไว้ให้ดีนะครับ  และนี่คือบัตรใช้ห้องรับรอง VIP ของคุณครับ ขอให้เพลิดเพลินกับการเดินทางครับ
Ground Staff: Then this is your baggage receipt and boarding pass. Please take care. Again, this is your VIP invitation card. Please enjoy it.

Mr.Barclays: 你们贵宾室在哪里?
Mr.Barclays: Nǐmen guìbīn shì zài nǎlǐ?
Mr.Barclays: ห้องรับรองพิเศษของคุณอยู่ที่ไหนครับ
Mr.Barclays: Where is your VIP room?

地勤人员: 在南翼。您过关之后就可以看到它在您右手边。
Dìqín rényuán: Zài nán yì. Nín guòguān zhīhòu jiù kěyǐ kàn dào tā zài nín yòushǒu biān.
พนักงานภาคพื้นดิน :  อยู่ทางด้านใต้ คุณหลังจากผ่านด่านตรวจออกไปแล้ว  ก็จะสามารถเห็นมันได้ทางด้านขวามือของคุณ
Ground Staff: In the south wing. You can see it on your right hand side after you pass.

Mr.Barclays: 好的,谢谢。
Mr.Barclays: Hǎo de, xièxiè.
Mr.Barclays: โอเค ขอบคุณ
Mr.Barclays: Ok, thank you.

地勤人员:谢谢您,Barclays 先生。祝您有个美好的旅程。
Dìqín rényuán:  Xièxiè nín,Barclays xiānshēng. Zhù nín yǒu gè měihǎo de lǚchéng.
พนักงานภาคพื้นดิน :  ขอบคุณคุณบาร์เคลย์ ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ
Ground Staff: Thank you, Mr. Barclays. I wish you a wonderful journey.

*********************************************
สนใจสามารถศึกษา☎️ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดเนื้อหาการเรียนได้ที่ติวเตอร์ไฮ้
Line🆔: hai_harvard,  haiHarvardwu 
**แอดไลน์ง่ายสุดครับ**  
http://line.me/ti/p/~hai_harvard หรือ
 http://line.me/ti/p/~haiharvardwu
เบอร์โทรศัพท์📳 :‪083-549-4445‬ / ‪089-126-5695‬
*******************************
📲หรือติดตามข้อมูลเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนได้ที่ เว็บไซต์ และบล๊อก ตามนี้ครับ
Website 🖥: www.easythaichinese.com
และ💻BLOG: https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com, 
•BLOG: http://chineseforcabincrew.blogspot.com/ ,
•BLOG: https://chineseforbusiness.blogspot.com/ 
📱และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาจีนได้ใน 🖥Fanpage Facebook ตามลิงค์เหล่านี้ครับ
-  ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Chinese For Cabin Crew) 🛫
https://www.facebook.com/ChineseForCabinCrew/ และ
https://www.easythaichinese.com/   
-   ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ🏘🏨   https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/    
-  เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้ สายไหม บางเขน สุขาภิบาล 5 วัชรพล รามอินทรา  🏠
https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/ หรือ 
https://www.facebook.com/EasyThaiChinese/ หรือ
https://m.facebook.com/LikeMandarinChinese/ 
*******************************
สถานที่เรียนภาษาจีนนะครับ กดลิงค์เพื่อดูแผนที่ใน GPS ได้เลยครับ
Chinese Language’s Home by Tutor Hai
79/151 ม เดอะ คอน เน ค ทางด่วน วัชรพล แขวง ออ เงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220, Khwaeng Ao Ngoen, Khet Sai Mai, Krung Thep Maha Nakhon 10220, Thailand
+66 83 549 4445
https://goo.gl/maps/T4WUjt71oJw
******************************

โค้ชไฮ้ – ผู้เขียน/ผู้รวบรวมและเรียบเรียง/ผู้แปล 
           เป็นโค้ช/ติวเตอร์สอนภาษาจีน จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยะธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ (University of International Business and Economics: 对外经济贸易大学 UIBE ) เชี่ยวชาญการสอนการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน  การเตรียมภาษาจีนสำหรับแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ภาษาจีนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ทั้ง การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจนวดสปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการติวสอบวัดระดับภาษาจีน
นอกจากนี้ ยังจบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่ออาชีพ จากมหาวิทยาบลัยหอการค้าไทย โครงการสัมฤทธิบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (เกียรตินิยม) และโครงการสัมฤทธิบัตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รวมถึงการอบรมภาษาจีนจากสถาบันสอนภาษาในปักกิ่งอีกหลายแห่ง


ภาษาจีนเพื่อการสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส-สจ๊วต) 航空公司乘务员招聘面试题

ภาษาจีนเพื่อการสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส-สจ๊วต) 航空公司乘务员招聘面试题 请坐一下自我介绍 Q ǐ ng zu ò  y ī xi à  z ì w ...